kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

VEDENIE A SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

Vieme pre Vás zabezpečiť vedenie účtovníctva a to v zmysle zákona o účtovníctve a nadväzujúcich predpisov. Vedenie účtovníctva zabezpečujeme prostredníctvom programového vybavenia pre vedenie podvojného účtovníctva od spoločnosti DATALOCK, a.s. Bratislava. Táto spoločnosť patrí k najvýznamnejším tuzemským dodávateľom ekonomického software s dlhoročnou existenciou na slovenskom trhu.

Pri vedení účtovníctva pre svojho klienta vedieme nasledovné účtovné knihy a evidencie:
  • denník (chronologicky usporiadané zápisy)

  • hlavná kniha (systematicky usporiadané zápisy z vecného hľadiska, preukazuje sa v nej zaúčtovanie všetkých zápisov)
  • operatívnu evidenciu pohľadávok a záväzkov v štruktúre neuhradené/uhradené pohľadávky a záväzky celkom a podľa jednotlivých odberateľov a dodávateľov

  • pokladničnú knihu

  • v prípade, ak je klient platiteľom dane z pridanej hodnoty zabezpečíme vedenie účtovnej evidencie spôsobom, ktorý zabezpečí sledovanie stavu dane z pridanej hodnoty zaúčtovanej na vstupe a zaúčtovanej na výstupe a slúži ako podklad pre spracovanie mesačného alebo kvartálneho daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

  • mesačné alebo kvartálne reporty v rozsahu t.j. v mene a štruktúre, ktorá Vám bude vyhovovať
   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník