kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

OSTATNÉ SLUŽBY

Okrem základných služieb vedenia a spracovávania účtovníctva a miezd sme pripravení pre Vás zabezpečovať nasledovné služby:

 • vedenie operatívnej evidencie skladovaných zásob
 • vedenie operatívnej evidencie k dlhodobému hmotnému a nehmotnému
  majetku
 • vedenie evidencie pracovných ciest
 • vykonávanie inventarizácie majetku v zmysle zákona o účtovníctve na
  konci účtovného obdobia a v jeho priebehu podľa požiadaviek klienta
 • rekonštrukciu alebo spracovanie účtovníctva aj za minulé účtovné
  obdobia
 • pre potreby zahraničných subjektov transformáciu výsledkov do podoby
  požadovanej zo zahraničia v súlade s požiadavkami medzinárodného
  vykazovania IFRS
 • vypracovanie potrebných smerníc a zavedenie ekonomického systému
 • zabezpečenie a vykonanie prác spojených s povinnosťou prípravy
  účtovnej závierky v súlade s IFRS k dátumu prechodu
 • kontrolu účtovných dokladov z pohľadu správnosti zaúčtovania a
  z pohľadu správnosti posudzovania daňových nákladov a následne
  kontrolu daňových priznaní (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov)

Vieme pre vás zabezpečiť špecifické projekty ako napríklad:
 • reorganizáciu účtovného systému
 • zavedenie kontrolných procedúr v spoločnosti
 • precenenie resp. zreálnenie hodnoty majetku v spoločnosti
   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník